[:ro]CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate[:en]CPE – Center Partnership for Equality[:]

[:ro]CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate promovează, încă din 2002, egalitatea de gen și drepturile femeilor, susținând, prin programele sale, redefinirea statutului şi îmbunătăţirea condiţiei femeii în România.

Obiectivul central al CPE este dezvoltarea şi implementarea de proiecte şi programe ce vizează conştientizarea societăţii cu privire la condiţia femeilor şi rolul pe care acestea îl au în dezvoltarea socială a României.

 

Principalele domenii de intervenție ale CPE sunt:

 

Economie socială. Din 2015 am înființat proiectul de economie socială Brutăria MamaPan, în cadrul căruia angajatele sunt mame singure și mame cu mai mult de doi copii, aflate în situații de dificultate și unde producem pâine și patiserie artizanală cu maia naturală.  www.mamapan.ro Facebook: https://www.facebook.com/MamaPanBrutariaCuMaia/

 

Drepturile femeilor pe piața muncii – cercetare și formare pentru angajatori, instituții publice pe teme precum recrutarea, discriminarea, drepturi pe pieța muncii, cadrul legal antidiscriminare și cazuri de discriminare de gen, managementul diversității, crearea de proceduri și de ghiduri pe tema prevenirii și gestionării discriminării de gen, precum și a situațiilor de hărțuire sexuală și psihologică, dezvoltarea de practici de armonizare a vieții personale cu viața profesională de către companii, dezvoltarea competențelor sociale și civice pentru femei fără un loc de muncă, pentru a le sprijini și motiva în procesul de angajare.

Prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor – inițierea și implicarea în coaliții ce militează pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, întocmirea de cercetări naționale privind fenomenul violenței în România, elaborarea de activități și de instrumente de prevenire a violenței la nivelul școlilor și aplicarea lor directă în lucrul cu elevi și profesori, desfășurarea de campanii de advocacy pentru îmbunătățirea legislației și monitorizarea cadrului legislativ, dezvoltarea de ghiduri pentru jurnaliști despre abordarea cazurilor de violență asupra femeilor de către presă.

Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane – elaborarea de cercetări la nivel național și internațional privind traficul de fete și femei în scopul exploatării sexuale, cercetare despre gen ca factor determinant al traficului de ființe umane în vederea exploatării sexuale, cercetare asupra cazurilor grave de exploatare prin muncă în agricultură, activități de dezvoltare a competențelor prin reunirea celor mai importanți actori publici și privați din domeniu, crearea de rețele de organizații care activează în domeniu, dezvoltarea și implementarea de campanii de prevenire a traficului de ființe umane pentru publicul larg, pentru copii, adolescenți, părinți și autorități, crearea unui film documentar bazat pe mărturiile ale victimelor traficului – www.sperantelavanzare.ro

Cercetare și educație în domeniile gen, diversitate și drepturile omului – dezvoltarea de activități și planuri de intervenție în grădinițe, școli primare, licee etc. pentru elevi, profesori și educatori pe tema includerii componentei de gen în procesul educației și sprijinirea fetelor și a băieților în a se dezvolta fără limitări și stereotipuri de gen, promovarea diversității prin metode specifice, organizarea de ateliere pentru părinți și sesiuni de joacă comune pentru copii și părinți, dezvoltarea de cercetări privind vulnerabilitățile particulare care afectează adolescentele, propunerea de noi prevederi, politici și planuri de acțiune etc.

Sănătatea femeilor – cercetare privind sănătatea femeilor, organizarea de grupuri de sprijin pentru femeile diagnosticate cu cancer la sân din București, participarea la coaliții de organizații în domeniul promovării sănătății sânului.

 

Unde ne găsiți?

www.cpe.ro

info@cpe.ro

www.facebook.com/cpegalitate[:en]CPE – Center Partnership for Equality promotes gender equality and women’s rights since 2002, supporting through its programs the redefinition of status and the improvement of women’s condition in Romania. The central objective of CPE is to develop and implement projects and programs for raising awareness about the condition of women and their role in the social development of Romania.

The main areas of intervention of CPE are:

 

Social Economy. From 2015 we set up a social economy project – MamaPan Bakery – where the employees are single mothers and mothers with more than two children who are in difficulty and where we produce bread and pastry with natural sourdough. www.mamapan.ro https://www.facebook.com/MamaPanBrutariaCuMaia/

 

Women’s rights in the labor market. We provide research and trainings for employers, employees, public institutions on issues such as recruitment, discrimination, labor market rights, anti-discrimination legal framework and gender discrimination cases, diversity management, procedures and guides on prevention and gender discrimination management as well as sexual and psychological harassment. We develop practices for the harmonization of personal life with the professional life in companies and we develop social and civic competences for women without a job, in order to support and motivate them in the process of employment.

Preventing and combating violence against women. We initiate and involve in Coalitions for preventing and combating violence against women, preparing national research on the violence phenomenon in Romania, developing activities and instruments for preventing violence in schools and their application method while working with students and teachers, advocacy campaigns to improve legislation and monitor the legal framework, develop guides for journalists on how to deal with cases of violence against women by the media.

Preventing and combating trafficking in human beings. We develop national and international research on trafficking of girls and women for sexual exploitation as well as research into gender as a determining factor in human trafficking for sexual exploitation, research into serious cases of exploitation through work in agriculture, skills development activities by bringing together the most important public and private actors in the field, networking of organizations active in the field, development and implementation of campaigns to prevent trafficking of human beings for the general public, children, teenagers, parents and authorities. We created a documentary film based on testimonies of trafficking victims www.sperantelavanzare.ro (Hopes for Sale)  Research and education in the fields of gender, diversity and human rights. We develop activities and intervention plans in kindergartens, primary schools and high schools for pupils, teachers and educators on gender mainstreaming in the education process. We help girls and boys to develop without gender limitations and stereotypes, promoting diversity through specific methods, organizing workshops for parents and children. We develop research on particular vulnerabilities affecting adolescents, proposing new provisions, policies and action plans. Women’s health. We develop research on women’s health, we organize support groups for women diagnosed with breast cancer in Bucharest and we participate in coalitions of organizations promoting breast health.

Where can you find us?

www.cpe.ro

info@cpe.ro

www.facebook.com/cpegalitate[:]